Združenie obcí

Tel.:
02/21 29 22 10

E-mail:
info@zdruzenieobci.sk


Prejsť na obsah
Združenie obcí
Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji
Kanalizácia
Združenie obci Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji vybuduje kanalizáciu na odvádzanie splaškov do čistiarne odpadových vôd (ČOV). V Kostolnej pri Dunaji počítajú aj s realizáciou vodovodnej siete a jej napojením na existujúci verejný vodovod. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Celkové náklady predpokladajú vo výške asi osem miliónov eur. V súčasnosti sú v týchto obciach splaškové odpadové vody odvádzané prevažne do žúmp, pričom východná časť obce Hrubá Borša je odkanalizovaná do značne zaťaženej ČOV Veľké Úľany. Obce sa nachádzajú zväčša na území v rámci Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. "Na základe uvedeného sa dotknuté obce rozhodli pre realizáciu kanalizácie s ČOV, aby sa zlepšil súčasný stav a aby sa zabezpečila ochrana podzemných a povrchových vôd," píše sa v zámere. V obciach Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji preto plánujú výstavbu gravitačnej, ako aj tlakovej kanalizácie, ktorá nebude ohrozovať kvalitu podzemných a ani povrchových vôd. Splaškové odpadové vody z Kostolnej pri Dunaji a Hrubej Borše budú privádzané do Kráľovej pri Senci a spolu s odpadovými vodami z tejto obce odvádzané do ČOV. Celkovo sa má v týchto obciach vybudovať 27 kilometrov kanalizácie. Postaviť plánujú aj novú mechanicko-biologickú ČOV. Umiestnená má byť v katastri Kráľovej pri Senci, pričom navrhovaným recipientom má byť vodný tok Čierna voda.

Kráľová pri Senci 326,
90050 Kráľová pri Senci
IČO: 52 820 254
E-mail:  info@zdruzenieobci.sk

Kráľová pri Senci
Hrubá Borša
Kostolná pri Dunaji
ZDRUŽENIE OBCÍ
Návrat na obsah